Genealogisch overzicht van de familie Meindersma

Okke Ernstes Meindersma

  

Wigger Douwes, Douwe Wigger en Wigger Douwes
 

kerk Brantgum

De bouwers van deze website zijn een deel van de twaalfde generatie die afstamt van Wigger Douwes die aan het begin van de zeventiende eeuw leefde in het terpdorpje Brantgum in de kop van Friesland. Deze Wigger Douwes was getrouwd met Bauck Andries. Heel bijzonder is dat de naam Wigger tot in ieder geval in de elfde generatie voor komt. 
Hun zoon Douwe Wigger trouwt op 12-07-1662  (het eerste jaartal in de familiegeschiedenis!) in Brantgum met Aeff(ke) Douwes. 
De derde generatie, Wigger Douwes was vatenmaker/kuiper van beroep. Ook hij is geboren in Brantgum, maar trouwt in 1688 in Paessens met Lisk Lieuwes.  Tot rond 1800 woonden onze voorouders in Paesens, gedurende de negentiende eeuw in  Oosternijkerk.

 


 

Meindert Wiggers, Wigger Meinderts en zijn kinderen
 

kerkje van Paesens

De vierde generatie, Meindert (de naam Meindersma!) Wiggers was boer en tevens meester bakker. Zijn zoon, Wigger Meinderts  was  volgens de Quotatie Oostdongeradeel van 1749 “een bakker die tamelijk bestaat”. Hij trouwde in 1751 met  Berber Bokkes, dochter van de molenaar Bokke Joukes.  Hierdoor kwam de voornaam Bouke (Bokke) in de familie.
Wigger had 10 kinderen. Vier van zijn zonen,  Meindert (1748), Bokke (1753), Eelke (1761) en Ernst (1770) gingen of zelf, of hun kinderen de achternaam Meindersma gebruiken. Van Ernst  is nog een pijpenkop in het bezit van de familie.

Over Ernst Wiggers zijn enkele zeer oude diakonie aantekeningen bewaard gebleven:
In 1810 werd ontvangen uit de “kerkebuidel”  van de 24 ste der wintermaand 1809 tot den 4 den van zomermaand eene som van 93 gulden en 6 penningen. 1810 Betaald aan Bakker Ernst Wiggers de som van 18 gulden en 4 stuivers voor geleverde broden aan de armen.

 In een in 1987 door Dorpsbelang Paesens en Moddergat uitgegeven boek “Van toen...”, staat:
Aan de Oostkant van het kerkhof op het einde, stond een huis + schuur, aan het z.g. bakkerssteechje, met de zijkant aan het Tsjerkepaed.  Eigenaar was Ernst Wiggers, bakker aldaar. Na op naam van Pieter Ernstes Meindersma gestaan te hebben, kwam het in 1863 op naam te staan van de erven Pieter Ernstes Meindersma. Het bakkerssteechje is er tot op heden, met naambord en al.

Eelke (1761) is waarschijnlijk de stamvader van de Meinderma’s  die zich in Ee vestigden. Hij kon erven van zijn eerste vrouw, Fetje Douwes Vlieg, dochter van ds. Douwe Vlieg uit Oosternijkerk. In de kerk van Ee is nog een familiebank in rococostijl uit ongeveer 1775 aanwezig. In de Franse tijd was deze Eelke adjunkt-maire. Eelke Meindersma was de schenker van het orgel van die kerk. Ook wordt de naam van Eelke en zijn zoon Eelke vermeld op een gevelsteen van de oude pastorie.
 

PaesensBakkerssteechje in Paesensstraatnaambord Bakkerssteechje Paesenskerkbank in Ee

Ernst Bokkes Meindersma
 

kerkje van Oosternijkerk

Via de jongste zoon van Wigger, het tiende kind Ernst Bokkes Meindersma gaat de lijn van de geslachten naar ons toe. Zijn kleindochter Ynske Wiggers Meindersma trouwt in 1860 met  haar neef Ernst Bokkes Meinderma.
Met hun kinderen zijn we in de negende generatie terecht gekomen. Bokke Ernstes Meindersma, geboren in 1862 in Oosternijkerk, onderwijzer van beroep, was onze grootvader, respectievelijk overgrootvader.

 

graven van:
Bokke Ernst Meindersma & Trijntje Harkes Douma
Ernst Bokkes Meindersma & Ynske Wiggers Meindersma
grafsteen
eerste steen in Oosternijkerk eerste steen Oosternijkerk
huis van de Meindersma's in Oosternijkerk huis van de Meindersma's in Oosternijkerk
op de tweede rij van links naar rechts:
(over)grootvader Bokke Ernstes Meindersma, zijn zoon Ernst, Antje van der Goot (vrouw van Bokke), Wigger (broer van Bokke), Ynske (dochter van Wigger), Yke (vrouw van Wigger)
op de voorgrond van links naar rechts:
(groot)vader Jacob (Jaap) en Pieter (zoon van Wigger)

Bouke Meindersma op (zeer) jonge leeftijd

met dank voor de vele informatie aan achterneef
Holbe Meindersma,
kleinzoon van Wigger

Wilt u
meer informatie over onze familiestamboom:
bmeindersma@home.nl

Bouke Meindersma op (zeer) jonge leeftijd